وبلاگ کمک پلاس

 
1394/12/12
125
0

محاسبه هزينه هاي مشترک آپارتمان

شرکاي ساختمان موظفند هزينه‌هاي مشترک را بپردازند و مبناي محاسبه بستگي به توافق آنان دارد که در اين صورت طبق آن رفتار مي‌شود اما اگر مالکين چنين توافقي نداشته باشند (حتي يک نفر) سهم هر يک از مالکان يا استفاده کنندگان (مثل مستأجر) از هزينه‌هاي مشترک آن قسمت که ارتباط به ميزان مساحت اختصاصي و زيربنا ندارد مانند هزينه‌هاي مربوط به سرايدار،‌ نگهبان،‌متصدي آسانسور، هزينه نگهداري تأسيسات(نه تعمير آن) باغبان، تزئينات قسمت‌هاي مشترک و . . . به طور مساوي بين مالکان يا استفاده کنندگان تقسيم مي‌شود. رشد شهرنشيني و تراکم جمعيت در شهرها موجب افزايش آپارتمان‌نشيني به ويژه در شهرهاي بزرگ شده است و قوانيني نيز جهت تنظيم روابط حقوقي مردم، براي اينکه در آرامش بيشتري بسر ببرند وضع شده است. طبق موازين قانوني هيچکس نمي‌تواند و نبايد استفاده از حق خود را موجب وارد کردن ضرر به ديگران بنمايد و شايد يکي از مهمترين دلايل به وجود آمدن اختلافات ميان همسايگان در آپارتمان ها عدم آگاهي ايشان از مقررات مربوط به آپارتمان نشيني باشد و اين در حالي است که برابر آموزه‌هاي مردم در کشور ما احترام به همسايه و حقوق او يکي از امور واجب محسوب مي‌شود. براي آشنايي با مقررات و قواعد حاکم بر روابط همسايه‌ها در آپارتمان‌ها ابتدا ضروري است که قسمت‌هاي مشترک و اختصاصي در يک آپارتان را از يکديگر تفکيک کنيم.
?ـ قسمت‌هاي اختصاصي:‌به بخش‌هايي از ساختمان گفته مي‌شود که عرفاً براي استفاده انحصاري شرکت ملک معين اختصاص يافته باشد. مانند آشپزخانه، اتاق ها و سالن پذيرايي و . . .
?ـ قسمت‌هاي مشترک:‌ به بخش‌هايي از ساختمان گفته مي‌شود که به طور مستقيم و يا غيرمستقيم مورد استفاده تمام شرکاء مي‌باشد و نمي‌توان حق انحصاري براي آنها قايل شد مانند پله‌ها،‌ آسانسور، پشت‌بام، حياط و . . . بنابراين گذاشتن لوازمي چون ميزو صندلي، کپسول گاز، کباب‌پز، وسايل مستعمل و يا نگهداري حيوانات در قسمت‌هاي مشترک ممنوع است. زيرا قسمت‌هاي مشترک در ملکيت مشاع تمام شرکاء ملک است. هرچند که در قسمت‌هاي اختصاصي واقع شده باشد (مثل پاسيو) و يا از آن قسمت‌ها عبور نمايد.
قسمت‌هاي مشترک و مشاع در يک آپارتمان مي‌تواند شامل موارد ذيل باشد:
– زمين زيربنا خواه متصل به بنا باشد يا بنا به وسيله پايه‌روي آن قرار گرفته باشد.
– تأسيسات قسمت‌هاي مشترک از قبيل چاه آب و پمپ، منبع آب، مرکز حرارت و تهويه، رخت شويخانه‌،‌ تابلوي برق،‌کنتورها،‌ تلفن مرکزي،‌ انبار عمومي ساختمان، اتاق سرايدار در هر قسمت بنا که باشد،‌ آسانسور و محل آن، چاه هاي فاضلاب،‌ لوله‌ها از قبيل لوله‌هاي فاضلاب،‌ آب، برق، تلفن،‌ حرارت مرکزي،‌ تهويه مطبوع،‌ گاز،‌ نفت، هواکش‌ها،‌ لوله‌هاي بخاري،‌ گذرگاه‌هاي زباله و محل جمع‌آوري آن و …
– اسکلت‌ ساختمان (جدارهاي فاصل بين قسمت‌هاي اختصاصي مشترک بين آن قسمت‌ها است مشروط به آنکه جز اسکلت‌ ساختمان نباشد).
– درها،‌ پنجره‌ها، راهروها، پله‌ها، پاگردها که خارج از قسمت اختصاصي قرار گرفته‌اند.
– تأسيسات مربوط به راه‌پله مانند وسايل روشنايي، تلفن، زنگ اخبار و تأسيسات مربوط به آنها به استثناي تلفن‌هاي اختصاصي، شيرهاي آتش‌نشاني، محل اختتام پله و ورود به بام و پله‌هاي ايمني.
– بام و کليه تأسيسات آن که براي استفاده همه شرکاء يا حفظ بنا در آن احداث شده است.
– محوطه ساختمان، باغچه که جنبه اختصاصي ندارند و در سند قسمت اختصاصي نيز ثبت نشده‌اند.
هزينه شارژ قسمت‌هاي مشترک چگونه محاسبه مي‌شود؟ بر مبناي نفر يا مساحت؟
شرکاي ساختمان موظفند هزينه‌هاي مشترک را بپردازند و مبناي محاسبه بستگي به توافق آنان دارد که در اين صورت طبق آن رفتار مي‌شود اما اگر مالکين چنين توافقي نداشته باشند (حتي يک نفر) سهم هر يک از مالکان يا استفاده کنندگان (مثل مستأجر) از هزينه‌هاي مشترک آن قسمت که ارتباط به ميزان مساحت اختصاصي و زيربنا ندارد مانند هزينه‌هاي مربوط به سرايدار،‌ نگهبان،‌متصدي آسانسور، هزينه نگهداري تأسيسات (نه تعمير آن) باغبان، تزئينات قسمت‌هاي مشترک و . . . به طور مساوي بين مالکان يا استفاده کنندگان تقسيم مي‌شود.
اگر آپارتماني داراي مستأجر باشد اين هزينه‌ها از چه کسي وصول مي‌شود؟
اگر در قرارداد اجاره پرداخت هزينه‌هاي مشترک بر عهده مالک باشد و مالک از پرداخت آن خودداري کند مستأجر مي‌تواند از محل اجاره‌بها هزينه‌ها را بپردازد و اگر در قرارداد اين هزينه‌ها بر عهده مستاجر باشد مدير ساختمان از او مطالبه مي‌کند و در صورت خودداري به مالک اصلي رجوع مي‌نمايد.
آيا مدير ساختمان مي‌‌تواند از مالکان قبل از انجام تعميرات پول دريافت کند؟
در صورت تصويب مجمع عمومي جهت هزينه‌هاي ضروري و فوري مي‌تواند وجوهي را به عنوان تنخواه گردان از مالکان دريافت کند.
در صورت عدم پرداخت هزينه‌هاي مشترک مدير ساختمان مي‌تواند آب، برق، تلفن و . . . را قطع کند؟
در صورت امتناع مالک يا مستاجر از پرداخت سهم خود در ابتدا بايد مراتب بوسيله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهي و صورت ريزآن به طرف مقابل ابلاغ و هزينه‌ها مطالبه شود. اگر ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه بدهي پرداخت نگرديد، مدير مي‌تواند از دادن خدمات مشترک (نه اختصاصي مانند برق) از قبيل شوفاژ، تهويه مطبوع،‌ آب گرم و امثال آن خودداري کند و اگر اين کار امکان‌پذير نباشد (براي مثال هر يک از مالکان کنتور آب مستقل داشته يا آب گرم و مخزن مستقل داشته باشند) يا قطع آن خدمات موثر در فرد خاطي نباشد مدير مي‌تواند به دادگاه شکايت کند و دادگاه خارج از نوبت به شکايت رسيدگي مي‌کند و واحد بدهکار را از دريافت خدمات دولتي که به مجموعه ارائه مي‌شود، محروم مي‌ماند و تا ? برابر مبلغ بدهي او را جريمه خواهد کرد و اين جريمه را به نفع ساير شرکا و مجموعه پرداخت مي‌شود. البته مالک يا مستاجر نيز حق دارد به نظر مدير ساختمان و هزينه‌هاي او معترض شود و ظرف ده روز از تاريخ اظهارنامه به دادگاه شکايت نمايد.
منبع