Komakplus کمک پلاس Komakplus 

Komakplus مقالات مفید سامانه

قوانین مفید برای ساختمان

در قانون از آپارتمان تعريفي نشده است، اما شايد بتوان گفت: آپارتمان عبارت است از يک واحد مستقل در ساختمان چند طبقه که از آن براي سکونت يا جهت کسب و پيشه استفاده مي شود.
مالکيت در آپارتمان ها شامل 2 قسمت است:
1 ـ مالکيت اختصاصي
2 ـ مالکيت مشترک
بخش اختصاصي:
به بخشي از ملک گفته مي شود که فقط صاحب آپارتمان حق استفاده از آن را دارد مثل بالکن.
بخش هاي مشترک
قسمت هايي از ساختمان است که تمامي مالکان حق استفاده از آن را دارند شامل زمين زير بنا (خواه متصل به بنا باشد يا بنا به وسيله پايه روي آن قرار گرفته باشد). تاسيسات قسمت هاي مشترک از قبيل چاه آب، پمپ، منبع آب، مرکز حرارت و تهويه، انبار عمومي ساختمان، اتاق سرايدار در هر قسمت بنا که واقع شده باشد، آسانسور، چاه هاي فاضلاب، لوله ها از هر قبيل مانند لوله هاي فاضلاب، برق و تلفن، گذرگاه هاي شوت زباله، اسکلت ساختمان، تاسيسات مربوط به راه پله، وسايل تامين کننده روشنايي، تلفن، پشت بام و تاسيساتي که در پشت بام براي استفاده عمومي احداث شده است، نماي خارجي ساختمان، محوطه ساختمان که جنبه استفاده عمومي دارد و در سند اختصاصي قيد نشده است.
پله هاي ورود به پشت بام و پله هاي ايمني، درها و پنجره ها، راهروها و پاگردها که در قسمت هاي غير اختصاصي باشند و ديوارهاي حد فاصل بين قسمت هاي اختصاصي اگر جزو اسکلت ساختمان نباشند بين اهالي ساختمان مشترک هستند.

آپارتمان نشيني بدون فرهنگ آن
به نظر مي رسد عمده مشکلات مرتبط با زندگي در مجتمع هاي آپارتماني از زماني آغاز شد که برخي خانواده ها با همان ذهنيت زندگي سنتي در خانه هاي حياط دار، به اين شيوه زندگي (آپارتمان نشيني) وارد شدند.
بيشتر کساني که زندگي در آپارتمان ها را به دليل مزيت هايي که در مقايسه با ديگر شيوه هاي سکونتي دارد، انتخاب مي کنند، هنوز با فرهنگ زندگي در آپارتمان آشنا نيستند يا بخوبي آموزش نديده اند يا الزامي در توجه به آن نمي بينند. براين اساس، بسياري از خانواده هايي که با همين ذهنيت شروع به زندگي در آپارتمان ها مي کنند براي خود و ديگران مشکل ساز مي شوند و شايد به همين دليل، بلند صحبت کردن، زياد کردن صداي راديو و تلويزيون يا گذاشتن کفش ها مقابل پاگرد پله ها، حمل زباله بدون سطل در حالي که شيرابه هاي آن روي پله ها مي ريزد، برگزاري مهماني هاي پر سر و صدا و… را در مشاعات ساختمان امري عادي مي دانند.
لازمه زندگي آپارتمان نشيني، ارتقاي فرهنگ زندگي در اين مکان هاست و اين درحالي است که عدم مطابقت زندگي ساکنان مجتمع ها با اين فرهنگ باعث بروز مشکلات متعددي مي شود که بخشي از آن مشاجراتي است که گاه مابين ساکنان يک مجتمع رخ مي دهد و در نهايت به مخدوش شدن حقوق همسايگي منجر مي شود.

آپارتمان نشين ها؛ ناراضي
آپارتمان نشيني نتيجه رشد جمعيت در نتيجه توسعه شهرنشيني است و به دليل گران شدن قيمت زمين و براي جلوگيري از توسعه سطحي شهرها به اجبار براي پاسخگويي به نياز جامعه توسعه ارتفاعي مدنظر قرار گرفته و براي اين که حقوق مدني و روابط اجتماعي ساکنان اين ساختمان ها رعايت شود لازم است که قوانين و مقررات زندگي در چنين مکان هايي نيز مورد توجه قرار گيرد.
نظرسنجي ها نشان مي دهد 39درصد مردم سر و صدا و رفت و آمد زياد، 27 درصد محدوديت فضا، 13درصد عدم تفاهم فکري با همسايگان، 12درصد نداشتن فضاي تفريح و 27 درصد مزاحمت همسايگان را از معايب آپارتمان نشيني مي دانند
نظرسنجي ها نشان مي دهد 55 درصد آپارتمان نشين ها از زندگي آپارتمان نشيني خود احساس نارضايتي دارند.
همچنين 25 درصد آپارتمان نشين ها مخالف زندگي آپارتمان نشيني بودند، 38 درصد مردم آپارتمان نشيني را سازگار با فرهنگ ايراني دانسته اند، 18 درصد ابراز بي تفاوتي و 15 درصد نيز ابراز رضايت کرده اند.
براساس اين نظرسنجي 39درصد از پاسخگويان، سر و صدا و رفت و آمد زياد در طبقات، 27 درصد محدوديت فضا و عدم استقلال، 13درصد عدم تفاهم فکري و سليقه اي ساکنان با هم، 12درصد نداشتن فضاي تفريح و بازي و
27 درصد دخالت و مزاحمت همسايگان را از معايب و مشکلات آپارتمان نشيني عنوان کردند.
نتيجه اين نظرسنجي اين بوده است که به لحاظ قرار گرفتن در دوران گذار، هنوز امکان دستيابي به فرهنگ مشخص و روشني در زمينه آپارتمان نشيني در ميان شهروندان کشورمان شکل نگرفته است.

شهرداري ها و آموزش هاي شهروندي
اين که چرا رعايت قوانين و مقررات آپارتمان نشيني از سوي برخي ساکنان آنچنان که بايد رعايت نمي شود، مي تواند دلايل متفاوتي داشته باشد، اما شايد مهم ترين دليلش اين باشد که ساکنان يک آپارتمان آموزش هاي لازم درخصوص قوانين و مقررات آپارتماني را فرا نگرفته اند و در اصل حدود وظايف خود و حقوق همسايگان را نمي دانند و از سوي ديگر، الزامات اجرايي قوانين آپارتمان نشيني هم چندان جدي نيست و در واقع تاکنون در کمتر مواردي شهروندي به دليل عدم رعايت فرهنگ آپارتمان نشيني بر اساس قانون مورد بازخواست قرار گرفته است.
هرچند اعضاي هيات مديره مجتمع هاي مسکوني مي توانند براي آگاه سازي ساکنان آپارتمان ها از قوانين سکونت جمعي با برگزاري نشست هاي مشترک ماهانه ميان اهالي ساختمان همسايگان را براي رعايت هرچه بيشتر قوانين آپارتمان نشيني و حقوق ساير همسايگان توجيه کنند، اما اين موجب نمي شود نقش ساير دستگاه هاي خدماتي و اجتماعي شهر در اين ميان ناديده گرفته شود.
شهرداري ها به عنوان نهاد خدماتي ـ اجتماعي موظفند با توزيع بروشور هاي آموزشي يا برگزاري نشست هايي در فرهنگسراها، خانه هاي محله و… با حضور شهروندان ساکن محلات، در جهت ارتقاي سطح آگاهي شهروندان پيرامون موضوع قوانين و فرهنگ آپارتمان نشيني نقش مهمي ايفا کنند.

چند نکته براي آپارتمان نشين ها
ساکنان مجتمع هاي آپارتماني موظفند براي احترام به اصل حسن همجواري، برخي بايدها و نبايدها را رعايت کنند. هر چند اين موارد در قانون پيش بيني نشده است، ولي رعايت آنها توسط ساکنان يک مجتمع قطعا از بروز اختلاف ها و تنش ها ميان همسايگان جلوگيري خواهد کرد.
1 ـ ايجاد سر و صداي غيرمتعارف از ساعت يک تا 4 بعدازظهر و 9 شب تا 9 صبح روز بعد ممنوع است. صداي راديو، تلويزيون و ديگر وسايل پخش موسيقي نيز در ساعت فوق فقط داخل آپارتمان محل استقرار آنها قابل شنيدن باشد.
2 ـ هرکاري بخصوص کارهاي ساختماني که ايجاد صداي ناهنجار مي کند بايد با هماهنگي مديريت ساختمان فقط ساعت 30/8 تا 30/13 و همچنين 30/15 تا 30/18 روزهاي غير تعطيل انجام پذيرد.
3 ـ پارکت هاي چوبي و کفپوش هاي پلاستيکي را فقط مي توان پوليش کرد و نبايد آنها را با سنگ يا سراميک و ديگر پوشش هايي که صدا را تشديد مي کنند، تعويض کرد.
4 ـ در مواردي که کف آپارتمان سنگ، سراميک يا چوب باشد و راه رفتن و کشيدن اجسام روي آنها در طبقه پايين صداهاي ناهنجار ايجاد کند، توصيه مي شود حداقل 75 درصد با قالي يا موکت پوشانده شود.
5 ـ کف سايي سنگ قسمت هاي اختصاصي بايد با اجازه کتبي مالک و مديريت ساختمان انجام شود، تمام مواد حاصله از کف سايي بايد بسرعت جمع شود و در محل مناسبي در خارج از ساختمان دفع گردد. مديران ساختمان بايد توجه کند ريختن مواد اسيدي حاصل از کف سايي به داخل فاضلاب ساختمان موجب گرفتگي و فرسايش لوله هاي فاضلاب مي شود همچنين نفوذ اين مواد به سطح زيرين سنگ باعث خوردگي لوله هاي مستقر در کف و ترکيدگي بخصوص در محل اتصالات مي شود. بنابراين توصيه مي شود هنگام کف سايي و پس از اتمام آن، سقف طبقه پايين بازرسي شود.
ساکنان هر واحد مسوول جبران خسارت وارد شده براثر گرفتگي لوله هاي فاضلاب، سررفتن آب وان يا سينک هستند.
6 ـ هرگونه تغيير در نما، در يا بالکن هاي اختصاصي ممنوع است مگر با توافق اکثريت مالکان.
7 ـ تعميرات و تغييرات داخلي و خارجي که موجب صدمه به اسکلت ساختمان مي شود به هيچ وجه مجاز نيست.
8 ـ ساير تعميرات و تغييرات داخلي آپارتمان ها و بخش هاي اختصاصي مانند انبار بايد با اجازه کتبي مالک و تاييد مديريت ساختمان در حد معقول انجام شود.

پیشنهادات و انتقادات

Copyright @2016 abbas rahmani inc. All rights reserved.