تعرفه سامانه

تعرفه های اشتراک سامانه کمک پلاس

نام برنامهنام اشتراکشرحمدت اعتبار(ماه)مبلغ پایه(ریال)هزینه هر واحد(ریال)
ساختمان پلاسKPCH00اشتراک رایگان یک ماهه 100
ساختمان پلاسKPCH01اشتراک یک ماهه به ازای هر واحد1010000
ساختمان پلاسKPCH02اشتراک دو ماهه به ازای هر واحد2018000
ساختمان پلاسKPCH03اشتراک سه ماهه به ازای هر واحد3027000
ساختمان پلاسKPCH06اشتراک شش ماهه به ازای هر واحد6052500
ساختمان پلاسKPCH12اشتراک یکساله 120112000
ساختمان پلاسKPCH20اشتراک یکساله مدیر ساختمان+به ازای هر گردش 10000 ریال از ساکنین کسر میگردد1212000010000
مالک پلاسKPOW00اشتراک رایگان یک ماهه به ازای هر واحد100
مالک پلاسKPOW01اشتراک یک ماهه به ازای هر واحد1020000
مالک پلاسKPOW02اشتراک دو ماهه به ازای هر واحد2036000
مالک پلاسKPOW03اشتراک سه ماهه به ازای هر واحد3054000
مالک پلاسKPOW06اشتراک شش ماهه به ازای هر واحد60105000
مالک پلاسKPOW12اشتراک یکساله 120204000
مالک پلاسKPOW20اشتراک یکساله مالکین +به ازای هر گردش 10000 ریال از مستاجران کسر میگردد1224000010000