مقالات مفید سامانه

مقالات مفید سامانه

در قانون از آپارتمان تعريفي نشده است، اما شايد بتوان گفت: آپارتمان عبارت است از يک واحد مستقل در ساختمان چند طبقه که از آن براي سکونت يا جهت کسب و پيشه استفاده مي شود.
مالکيت در آپارتمان ها شامل 2 قسمت است:
1 ـ مالکيت اختصاصي
2 ـ مالکيت مشترک
بخش اختصاصي:
به بخشي از ملک گفته مي شود که فقط صاحب آپارتمان حق استفاده از آن را دارد مثل بالکن.
بخش هاي مشترک
قسمت هايي از ساختمان است که تمامي مالکان حق استفاده از آن را دارند شامل زمين زير بنا (خواه متصل به بنا باشد يا بنا به وسيله پايه روي آن قرار گرفته باشد). تاسيسات قسمت هاي مشترک از قبيل چاه آب، پمپ، منبع آب، مرکز حرارت و تهويه، انبار عمومي ساختمان، اتاق سرايدار در هر قسمت بنا که واقع شده باشد، آسانسور، چاه هاي فاضلاب، لوله ها از هر قبيل مانند لوله هاي فاضلاب، برق و تلفن، گذرگاه هاي شوت زباله، اسکلت ساختمان، تاسيسات مربوط به راه پله، وسايل تامين کننده روشنايي، تلفن...

ديگر آپارتمان نماد تهران بزرگ نيست بلكه در همه جاي ايران شاهد تكوين و گسترش ساختمان هاي عمودي هستيم، و ليكن متاسفانه به همان سرعت كه آ پارتمان ها گسترش مي يابند، فرهنگ آپارتمان نشيني رشد نمي كند. صدها هزار نفر از مردم در آپارتمان ها و مجتمع هاي مسكوني كوچك و بزرگ سكني گزيده اند، اما تنها تعداد اندكي از آن ها از قوانين آپارتمان نشيني اطلاع دارند كه نتيجه اين عدم اطلاع، كاهش سطح فرهنگ زندگي آپارتماني مي شود و همين امر منتج به افزايش حجم شكايت ها و اختلافات ميان همسايه ها مي گردد. در اين مقال سعي بر آن شده تا ابتدا مرز ميان حريم خصوصي و عمومي مشخص شود و پس از آن قواعد همسايگي و مسايل مربوط به زندگي آپارتماني كه شيوع بيشتري در ميان مردم دارند را بررسي مي كنيم. مالكيت در آپارتمان دوگونه است: قسمت هاي اختصاصي و قسمت هاي مشاع. قسمت هاي اختصاصي، در سند مالكيت هر مالك مشخصا ثبت شده است و حق استيفاء از آن نيز تنها برعهده مالك آن مي باشد (قاعده تسليط) بحث ما در رابطه با مشتركات در آپارتمان ها مي باشد كه به تفصيل ذكر خواهد شد.

بعضي اوقات ساکنان آپارتمان ها در شهرها با مشکل عدم پرداخت هزينه هاي مشترک و به اصطلاح حق شارژ هستند که به لحاظ عدم آگاهي آپارتمان نشينان از مقررات و ضوابط قانوني اين امر به مشاجره و گاه زد و خورد کشيده شده و پاي آنان در مراجع قضايي باز مي شود.
هر آپارتمان داراي قسمت هاي اختصاصي و مشترک است و مقصود از قسمت مشترک، بخش هايي از ساختمان و اراضي و متعلقات آنهاست که به طور مستقيم يا غيرمستقيم مورد استفاده تمام شرکا و ساکنان قرار مي گيرد مانند راه پله ها، آسانسور، پشت بام و.
هرگاه يک آپارتمان يا يک محل کسب داراي مالکين متعدد و بيش از سه نفر باشد مجمع عمومي با مالکان يا قائم مقام قانوني آنها وظيفه دارند مدير يا مديراني از بين خود يا از خارج انتخاب کنند. مدير هر ساختمان مسئول حفظ و اداره ساختمان و اجراي تصميمات مجمع عمومي است و موظف است مخارج مربوط به قسمت هاي مشترک را ماهانه جمع آوري و در رديف هاي مربوط هزينه کند.
درصورت خودداري مالک يا مستأجر يا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزينه هاي مشترک، مدير ساختمان مراتب را از طريق اظهارنامه به او ابلاغ مي کند و اگر ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهي اش را پرداخت نکند مديرساختمان مي تواند از دادن خدمات مشترک از قبيل شوفاژ، تهويه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غيره به او خودداري کند. در اينجا بايد توجه داشت که منظور فقط خدمات مشترک است پس اگر برق يا آب اختصاصي مالک امتناع کننده از هزينه شارژ باشد مدير نمي تواند آن را قطع کند. پس براي قطع خدمات مشترک بايد به دو نکته توجه داشت:

همانطور که در کتاب هاي مربوط به قوانين آپارتمان به آن اشاره شده است، براي تعيين شارژ دو راه وجود دارد:
1- راه قانوني
2- راه قراردادي
روش قانوني
ماده 4 قانون تملك مي گويد: حقوق و تعداد و همچنين سهم هر يك از مالكين قسمت هاي اختصاصي از مخارج قسمت هاي مشترك مناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصي به مجموع مساحت قسمت هاي اختصاصي تمام ساختمان به جز هزينه هايي كه به دليل عدم ارتباط با مساحت زيربنا به نحو مساوي تقسيم خواهد شد.
روش قراردادي
براي اينکه قانونگذار، مالکين آپارتمان ها را جهت تعيين سهم آن ها از هزينه هاي مشترک صرفا به طريقه ي قانوني محدود و محصور نکند ذيل ماده ي 4 قانون تملک آپارتمان ها پس از بيان چگونگي تقسيم و تعيين سهم هر يک از مالکين آپارتمان ها، مقرر داشته: « ... و يا اينکه مالکان ترتيب ديگري را براي تقسيم حقوق و تعهدات و مخارج پيش بيني کرده باشند». همين امر به صورت ديگر در صدر ماده ي 23 آيين نامه اجرايي تکرار شده است: «شرکاء ساختمان موظفند در پرداخت هزينه هاي مستمر و هزينه هايي که براي حفظ و نگهداري قسمت هاي مشترک بنا صرف مي شود طبق مقررات زير مشارکت نمايند: در صورتي که مالکين ترتيب ديگري براي پرداخت هزينه هاي مشترک پيش بيني نکرده باشند... ».


نیاز به حمایت بیشتردارید؟

ما سعی کردیم به تمام سوالات که ممکنه شما نیاز داشته باشید پاسخ دهیم در صورت عدوم وجود سوال خود آنرا به ایمیل Support@komakplus.com ارسال نموده تا بعد از پاسخ گویی به اشتراک گذاشته شود


رایگان به کمک پلاس بپیوندید ثبت نام