بیمه مسئولیت نگهداری آسانسورها

بیمه مسئولیت نگهداری آسانسورها

موضوع بیمه نامه : مسئولیت مدنی بیمه گذار در جریان نگهداری آسانسورها بدین معنی که چنانچه در جریان استفاده از آسانسورها خسارت بدنی ومالی به استفاده کنندگان وارد آید و بیمه گذار به طور قانونی مسئول و ملزم به جبران آن شناخته شود بیمه گر با رعایت قانون بیمه و قانون مسئولیت مدنی و شرایط قرارداد از عهده جبران خسارت بر خواهد آمد .
حق بیمه ، بیمه آسانسور بر اساس تعداد آسانسور ، ظرفیت هر آسانسور ، نوع کاربری آسانسور (مسکونی ، اداری و تجاری ، باربری )، میزان تعهدات بیمه گر برای جبران هزینه های پزشکی و غرامت فوت و نقص عضو تعیین میگردد .
حق بیمه سالیانه یک دستگاه آسانسور یک منزل مسکونی هفت طبقه با ظرفیت 5 نفربا شرایط زیر :

هزینه پزشکی هر نفر در هر حادثه : 100/000/000 ریال

هزینه پزشکی در طول مدت بیمه : 500/000/000 ریال

غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه : 2/800/000/000 ریال

غرامت نقص عضو در طول مدت بیمه : 14/000/000/000 ریال

حق بیمه سالیانه : 1/400/000 ریالشرایط عمومی بیمه مسئولیت دارندگان آسانسور
ماده اول : موضوع بیمه
موضوع این بیمه نامه عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار که براساس آن بیمه گر متعهد می گردد در ازاء انجام تعهدات و وظایف بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه خسارات وارد به استفاده کنندگان را درمقابل حوادث ناشی از آسانسور واقع در محدوده مکانی مندرج در بیمه نامه را در صورت احـــراز مسئولیت بیمه گذار ( توسط مراجع قضائی یا براساس نظر کارشناس بیمه گر) وبا در نظر گرفتن شرایط و مقررات مندرج در این بیمه نامه جبران نماید.
ماده دوم : استثنائات
درموارد زیر بیمه گر تعهدی نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت :
1- خسارت ناشی از جنگ ، انقلاب، شورش، اعتصاب، عملیات تروریستی و اقدامات براندازی علیه حکومت و عوامل دیگری از این قبیل .
2- انفجارات اتمی و تشعشعات هسته ای .
3- حوادثی که طبق قانون بیمه گذار مسئول آن نمیباشد و خسارات وارده در خارج از کابین آسانسور.
4- عمد بیمه گذار در وقوع حوادث و یا تشدید آن .
5- نزاع و زدو خورد و حوادث ناشی از مسکرات و استعمال مواد مخدر توسط استفاده کنندگان .
6- سکته و خطرات ناشی از تشدید بیماری و آسیبهای وارده یا بیماری مربوط به فتق ، دیسک، آرتروز، شکستگی دندان بدون آسیب دیدگی سایر اعضای سروصورت .
7-هرگونه خسارات جانی و مالی وارد به بیمه گذار و کارکنان وی .
ماده سوم : وظایف بیمه گذار
الف ) پرداخت حق بیمه
بیمه گذار موظف است حق بیمه متعلقه را در زمان صدور بیمه نامه و یا در پایان مهلت تعیین شده و در صورتی که پرداخت حق بیمه به صورت اقساط مورد موافقت بیمه گر قرار گرفته باشد در سررسید آن بپردازد .
تبصره : ملاک پرداخت حق بیمه منحصرا رسید وصول حق بیمه صادره توسط بیمه گر می باشد و در صورت عدم پرداخت حق بیمه علیرغم وجود بیمه نامه امضاء شده نزد بیمه گذار، بیمه گر تعهدی در پرداخت خسارتی که تا قبل از دریافت حق بیمه به وقوع پیوسته باشد نخواهد داشت .
ب ) جلوگیری از وقوع خطر
بیمه گذار موظف است به منظور پیشگیری از وقوع خطرات تحت پوشش نسبت به اجرای دستورالعمل ها و ضوابط ایمنی و اصول و استانداردهای فنی اقداما ت مقتضی را به عمل آورد وبه منظور حصول اطمینان از ایمن بودن دستگاهها و لوازم آنها براساس دستورالعمل های مربوط به تعمیر و نگهداری نسبت به سرویس کاری و تعمیر به موقع آنها اقدام نماید.
ج) مهارت کارکنان بیمه گذار
کلیه کارکنان بیمه گذار بایستی از مهارت و تجربه و تخصص کافی درامور محوله برخوردارباشند.
د ) توافق بیمه گذار با اشخاص زیان دیده
بیمه گذار نباید بدون موافقت کتبی بیمه گر هیچگونه توافقی با شخص یا اشخاص زیان دیده به عمل آوردو اینگونه توافق ها بدون اخذ نظر موافق بیمه گر، موجب سلب مسئولیت بیمه گردر مورد تعهدات خود می گردد .هـ ) مفاد بیمه نامه و اوراق الحاقی
چنانچه مفاد بیمه نامه و اوراق الحاقی مورد موافقت بیمه گذار نباشد بیمه گذار موظف است حداکثر تا سه روز از تاریخ دریافت آنها مراتب را کتبا به بیمه گر اعلام نماید درغیر این صورت مفاد آنها مورد تائید وی تلقی خواهد شد .
و) اعلام خسارت و همکاری با بیمه گر
بیمه گذار موظف است درصورت وقوع حوادث مشمول بیمه ، بلافاصله بوسیله تلفن یا دور نگار و متعاقبا ظرف مدت سه روز بوسیله نامه مراتب را به بیمه گر اعلام دارد و اطلاعاتی در مورد ماهیت و میزان خسارت در اختیار بیمه گر بگذارد و مدارک مورد نیاز بیمه گر را جهت انجام بررسی های مورد نظر فراهم آورد و درصورت تاخیر مسئول جبران ضرر و زیان هایی که از این طریق به بیمه گر وارد می شود خواهد بود .
ماده چهارم : وظایف بیمه گر
بیمه گر موظف است درصورت وقوع حوادث تحت پوشش ، پس از تکمیل مدارک خسارت و مشخص شدن میزان خسارت حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به انجام تعهدات خود اقدام نماید .
ماده پنجم : پرداخت خسارت
لف ) خسارات فوت ونقص عضو براساس رای مراجع قضایی ومبلغ مندرج درجدول تعهدات یا ارزان ترین نوع دیه هرکدام که کمتر باشد پرداخت می گردد.
تبصره: درصورت تاخیر در ارائه حکم قطعی دادگاه افزایش نرخ احتمالی دیه مشمول این بیمه نامه نخواهد بود .
ب ) درصورت وقوع حادثه منجر به جرح استفاده کنندگان ، هزینه های پزشکی زیان دیده براساس اصل اسناد و مدارک معتبر پزشکی وبا تائید پزشک معتمد و کارشناس بیمه گر حداکثر تا میزان مندرج در جدول تعهدات (پس از کسر فرانشیز ) پرداخت می گردد .
ج ) درصورتی که قبل از صدور رای توسط مراجع ذیصلاح بیمه گر مبلغی بابت هزینه پزشکی پرداخت نموده باشد مبلغ پرداختی از مبلغ تعیین شده توسط مراجع ذیصلاح کسرومابه ا لتفاوت حداکثر تا سرمایه فوت ونقص عضو مندرج در جدول تعهدات پرداخت می گردد .
د ) در صورتی که هزینه های پزشکی توسط بیمه گذار پرداخت شده باشد چک خسارت در وجه وی و در غیر این صورت دروجه زیان دیده صادر می گردد.
هـ ) درصورتی که استفاده کنندگان از آسانسور ازخدمات سازمان تامین اجتماعی یا سازمانهای مشابه استفاده نماید تعهد بیمه گر درجبران هزینه های پزشکی عبارت است از مازاد غرامت پرداخت شده توسط سازمان مذکور تا میزان خسارت قابل پرداخت در این بیمه نامه .
و ) درصورتی که مسئولیت موضوع این بیمه نامه به موجب بیمه نامه های دیگری مورد تامین قرار گرفته باشد تعهد بیمه گر به تناسب مبلغی که خود بیمه نموده به مجموع مبالغ بیمه شده می باشد .
ماده ششم : شرایط فسخ
هریک از طرفین می توانند با اخطار کتبی یک ماهه نسبت به فسخ بیمه نامه اقدام نمایند . درصورت فسخ بیمه نامه ازجانب بیمه گذار حق بیمه براساس تعرفه کوتاه مدت و در صورت فسخ از جانب بیمه گر حق بیمه مدت باقیمانده به صورت روز شمار محاسبه خواهد گردید .
ماده هفتم : چگونگی رفع اختلاف
در صورت اختلاف نظر در تفسیر و یا اجرای شرایط این بیمه نامه ، مراتب حتی الامکان به صورت مسالمت آمیز حل و فصل خواهد شد در غیر اینصورت رای مراجع قضایی ملاک عمل خواهد بود .
ماده هشتم : مرور زمان
مرور زمان دعوی ناشی از این بیمه نامه دو سال است که از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی شروع می شود .
ماده نهم : موارد پیش بینی نشده
نسبت به موارد پیش بینی نشده در این بیمه نامه براساس قوانین ، مقررات و عرف بیمه در ایران رفتار خواهد شد .
ماده دهم : مواد شرایط عمومی
این شرایط عمومی که مشتمل برده ماده ودو تبصره است جزء لاینفک بیمه نامه می باشد .


نظر شما درباره این مقاله چیست

ارسال متن