تعمیر اماکن استیجاری

تعمیر اماکن استیجاری

- تعمیرات اساسی مکان استیجاری یعنی تعمیراتی که مربوط به اصل بنا و تأسیسات عمده نصب شده در 1 آن مانند باز کردن پنجره نورگیر در دیوار ساختمان یا نصب دروازه برقی برای پارکینگ، دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه یا آسانسور و یا تعویض سیم کشی ساختمان بر عهده موجر و صاحب ساختمان است ولی تعمیرات جزیی مانند تعمیر قفل در ورودی، زدن چسب آکواریوم بر درزهای سینک آشپزخانه و یا تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره است مانند نصب توری در و پنجره بر عهده مستاجر می باشد .البته این تا هنگامی است که طرفین بر خلاف آن با یکدیگر توافق نکرده یا نکنند، زیرا موجر یا مستاجر می توانند با توافق یکدیگر هر یک از این وظایف را برعهده گیرند.

پرسش :اگر موجر نسبت به انجام تعمیرات اساسی اقدامی به عمل نیاورد، مستأجر اجازه تعمیرات ساختمان را دارد؟ پاسخ :برای این کار مستاجر باید مطابق قانون اقدام کند یعنی به دادگاه (یا شورای حل اختلاف )مراجعه کند و اگر موجر تعمیرات مورد نظر را که از سوی دادگاه مقرر شده در مهلت مقرر انجام نداد مستأجر می تواند با اجازه مقام قضایی تعمیرات لازم را به اندازه معمول و متعارف انجام دهد و این عمل باید با نظارت دادگاه (مأمور اجرا )صورت گیرد .البته مستأجر علاوه بر این حق، اجازه دارد که به جای تعمیر ساختمان از حق فسخ خود استفاده کند.

- چنانچه مستأجر مانع از تعمیرات اساسی شود و انجام تعمیرات نیز ضرورت داشته باشد دادگاه 2 مستأجر را به رفع ممانعت از حق ملزم می کند. پرسش :آیا موجر می تواند به بهانه تعمیرات اساسی برای مستاجر ایجاد مزاحمت کند؟ پاسخ :خیر، برای انجام تعمیرات اساسی موجر باید در یک فرصت مناسب و معقول و متعارف اقدام کند و در صورت وجود اختلاف بین آن دو، دادگاه (یا شورای حل اختلاف )مهلت مناسبی را برای انجام این تعمیرات معین خواهد کرد.

پرسش :هنگامی که موجر از انجام تعمیرات اساسی خودداری می کند هزینه انجام تعمیراتی که مستأجر انجام می دهد چگونه تأمین می شود و سقف این مخارج تا چه اندازه می تواند باشد؟پاسخ :همان طور که گفتیم مستأجر با اجازه و نظارت دادگاه (یا شورای حل اختلاف )تعمیرات ضروری را ماه اجاره بها به حساب موجر محاسبه می 6 انجام خواهد داد و مخارج آن حداکثر تا معادل شود و از اجاره بها کسر خواهد شد.

- موجر حق ندارد جز در مورد تعمیرات اساسی و ضروری مستأجر را از حق استفاده از برق، آب، گاز، 3 تلفن و ...محروم کند .و درصورت تخلف دادگاه (یا شورای حل اختلاف )فوراً و بدون رعایت تشریفات موضوع را رسیدگی و دستور برقراری و وصل این منافع را خواهد داد .البته موجر نیز به این تصمیم حق دارد که اعتراض کند و مرجع صادر کننده این تصمیم به اعتراض او رسیدگی و نتیجه رسیدگی مزبور قطعی است.

پرسش :اگر مالک قصد فروش ملک خود را داشته باشد یا بخواهد وضع ملک را به لحاظ وجود خرابی مشاهده کند مستأجر می تواند مانع او شود؟ پاسخ :خیر، مستأجر حق ندارد که مانع از رؤیت خریدار یا مالک شود .بنابراین ملک یا نماینده او در صورت برخورد با این مسئله و ممانعت مستأجر برای رفع ممانعت از حق، به دادستان محل وقوع ملک حق رجوع و شکایت دارد .و دادستان پس از بررسی موضوع و دلایل شاکی به مأمورین انتظامی دستور می دهد تا خریدار و مالک در معیت و با همراهی مأمورین از ملک دیدن کنند


نظر شما درباره این مقاله چیست

ارسال متن