حق شارژ مدیر ساختمان

حق شارژ مدیر ساختمان

در صورتیکه مدیر ساختمان از میان مالکان انتخاب شود، اصولاً مستحق دریافت مزد می باشد، مگر آنکه خودش با توافق شرکا بخواهد به طور رایگان مدیریت ساختمان را بپذیرد و یا اینکه با توجه به تصویب مجمع عمومی بجای دریافت دستمزد از مدیریت می توانند با رای و تصویب اکثریت مبلغ حق شارژ را پرداخت ننماید و یا اینکه مجمع عمومی برای مدیر امتیازاتی تعیین کند تا افراد از پذیرش این مسئولیت شانه خالی نکنند.


نظر شما درباره این مقاله چیست

ارسال متن