دستمزد مدیر ساختمان های اداری و مسکونی

دستمزد مدیر ساختمان های اداری و مسکونی

در صورتیکه مدیر ساختمان از میان مالکان انتخاب شود، اصولاً مستحق دریافت مزد می باشد، مگر آنکه خودش با توافق شرکا بخواهد به طور رایگان مدیریت ساختمان را بپذیرد. این موضوع در برجهای آپارتمانی متفاوت است زیرا انجام همه امور احتیاج به وقت زیادی دارد.بنابراین، مدیر ساختمان باید بهصورت تماموقت به این امور بپردازد و معلوم است که باید حقالزحمهای ماهانه دریافت کند. اما در آپارتمانهای کوچک که این وظایف محدودتر است، بهتر آن است که مجمع عمومی برای مدیر امتیازاتی تعیین کند تا افراد از پذیرش این مسئولیت شانه خالی نکنند. راه حل دیگر برای این مسئولیتگریزی این است که مدیریت ساختمان بهصورت گردشی باشد تا دیر یا زود همه ساکنان آن را تجربه کنند.


نظر شما درباره این مقاله چیست

ارسال متن