سبک زندگی

سبک زندگی

سبک زندگی، مفهوم تازه ای نیست. هزاران سال است که انسانها کوشیده اند سبک زندگی خودرا بشناسند و مدیریت کنند و حتی دولت ها کوشیدهاند بر روی سبک زندگی مردمان خود،تاثیر بگذارند.اما تعریف سبک زندگی و مفهوم پردازی در موردآن، نسبتاً جدید است.

معمولاًنخستین استفاده جدی از لغت Lifestyle در متون جدید رابه آلفرد آدلر رواندرمانگر اتریشی نسبت میدهند اما باید به خاطر داشته باشیم کهآنچه آدلر در مورد سبک زندگی مطرح میکند بیشتر به جنبههای رفتارشناسی و شخصیتشناسی و نیز تاثیرات تربیت دوران کودکی در سالهای بزرگسالی میپردازد و با چیزی کهامروزه از سبک زندگی میشناسیم، تفاوت جدی دارد.

سوبِل درکتاب Lifestyle and Social Structureتوضیح میدهدکه سبکزندگی، یک شیوهی مشخص و قابل مشاهده از زیستن است.ا

ز آنجاکه مشاهدهی رفتار انسانها، همیشه و همه جا امکانپذیر نیست، بسیاری از محققان،ترجیح میدهند به جای رفتارهای ما، انتخابهای ما در زندگی روزمره را به عنواننشانهای دست دوم از سبک زندگی مورد بررسی قرار دهند.