شارژ ساختمان خالی

شارژ ساختمان خالی

تکلیف واحدهای خالی چیست؟ ممکن است یکی از واحدها خالی باشد و مالک واحد مربوطه از پرداخت حق شارژ امتناع کند، در این صورت حق با کیست؟ آیا واحد خالی هم باید حق شارژ را بپردازد؟
ذکر این مهم لازم است مالک واحدهای خالی باید هزینههای مربوط به نگهداری ساختمان را پرداخت کند. هزینههای مربوط به نگهداری آپارتمان اعم از اینکه مالکان از آن استفاده کنند یا نه باید توسط همه پرداخت شود. طبیعی است که مواردی مثل ایزوگام کردن پشتبام یا هزینههای مربوط به نمای ساختمان بر عهده همه بوده و جزو هزینههای مربوط به مشاعات است که در این موارد قانون صریحا اعلام میکند که مالکان باید برای آن هزینه کنند. اینجا دیگر استفاده یا عدم استفاده مطرح نیست. به عنوان مثال مالک یکی از واحدهای طبقه اول هیچ وقت نمیتواند بگوید من از آسانسور استفاده نمیکنم و در نتیجه هزینههای آن مربوط به من نیست. موجودیت ساختمان باید حفظ شود. زمانی شارژ ماهانه مربوط به آب است که مالک واحد خالی چون در آپارتمان سکونت ندارد از آب استفاده نکرده و نیاز نیست، پولی پرداخت کند، اما در سایر موارد مثل ایزوگام کردن پشت بام همه واحدها باید مشارکت کرده و برای آن هزینه کنند.


  • محمود ببرپنجه
    1398/08/04 02:15:03

    همان طور که میدانید در قبوض آب و برق و گاز و غیره گزینه ای به نام آبنماه یا تعمیر و نگهداری وجود داره که ربطی به مصرف کردن و نکردن نداره و اداره مربوطه چه از واحد خالی و چه پر و چه استفاده کتید و چه نکنید برای شما منظور میکند و این گزینه بیشتر برای تعمیر و نگهداری لوازم آن سوژه میباشد پس بنابر این فکر نکنم درست یا حلال باشد که این مقدار رو حتی از نفری که مصرف نمیکند رو نیز نگرفت و به نظر من و شرعاً باید گرفت

نظر شما درباره این مقاله چیست

ارسال متن