شارژ ساختمان عدم پرداخت همسایه لجباز

شارژ ساختمان عدم پرداخت همسایه لجباز

با توجه به تبصره یک ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمانها ، در صورت عدم پرداخت شارژ ساختمان توسط مالک یا مستاجر بابت هزینه های مشترک، از طریق مدیر یا هیئت مدیره ساختمان به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن، هزینهها مطالبه میشود.هرگاه مالک یا مستاجر ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه ، سهم بدهی خود را نپردازد، مدیر یا هیات مدیره ساختمان میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات، از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره خودداری کنند و در صورتی که مالک یا مستاجرهمچنان اقدام به تسویه حساب نکنند، اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیات مدیره ساختمان برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده، اجراییه صادر خواهد کرد.از طرف دیگر چنانچه عدم ارائه خدمات مشترک موثر نباشد، مستندا به تبصره یک ماده ۱۰ مکرر قانون مزبور، مدیر یا مدیران مجموعه میتوانند دادخواست خود را با عنوان مطالبه شارژ معوقه به مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) تقدیم کنند.


نظر شما درباره این مقاله چیست

ارسال متن