شارژ ساختمان مستاجر

شارژ ساختمان مستاجر

طبق تبصره ماده 3 آئیننامه می توان چنین برداشت کرد که اگر قراردادی بین مالک و مستأجر در مورد پرداخت هزینه شارژ ساختمان منعقد نشده باشد پرداخت این هزینه به عهده مستأجر و استفاده کننده از واحد استیجاری است.


نظر شما درباره این مقاله چیست

ارسال متن