شارژ ساختمان

شارژ ساختمان

هزینه های مشترک هر ساختمان که شارژ ساختمان نامیده می شود که شارژ ساختمان به انگلیسی The cost of buildingمیباشد شامل نگهبانی، تاسیسات، برق مشترک ، آب، گاز،فضای سبز و.. می باشد که می بایست ساکنین ساختمان با توجه به روش های محاسبه تصویبی پرداخت نمایند.
روش محاسبه طبق تصویب ساکنین در هیات مدیره مشخص میگردد که برای تمام اهالی ساختمان لازم اجرا می باشد. در ماده 4 قانون تملک آپارتمان ها مصوب اسفند 1343 در سطر آخر می گوید: پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینکه مورد استفاده قرار گیرد و یا نگیرد الزامی است.
این قانون شامل مالک و مستأجر می شود، حال اگر به موجب قرارداد نامه پرداخت هزینه های مشترک به عهده مالک باشد و مالک از پرداخت آن استنکاف نماید، مستأجر می تواند از محل مال الاجاره هزینه های مزبور را پرداخت کند و در صورتی که پرداخت هزینه های جاری به عهده مستأجر باشد و اگر مستأجر از پرداخت هزینه ها امتناع کند، هیأت مدیره می تواند علاوه بر مراجعه به مستأجر به مالک نیز مراجعه و اعلام بدهی نماید .برابر تبصره 3 ماده 4 قانون تملک lچنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه به گونه ای باشد که تنها از یک یا چند واحد مسکونی، امکان دسترسی به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفادهکننده یا استفادهکنندگان استr.بصورت کلی هزینه هایمشترک ساختمان را به سه نوع تقسیم میشود:الف هزینههای نسبی
مادهی 23 آییننامه قانون یاد شده هزینههای نسبی را به این صورت تبیین میکند: lسهم هر یک از مالکین یا استفاده کنندگان از هزینههای مشترک آن قسمت که ارتباط با مساحت زیربنای قسمت اختصاصی دارد از قبیل آب، گازوییل و آسفالت پشت بام که به ترتیب مقرر در ماده 4 قاون تملک آپارتمانها تقسیم میگردد ...r.
از طرفی وفق ماده 14 قانون تملک آپارتمانها lمدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند. سهم هر یک از مالکان به تناسب سطح زیربنای آنها وسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمهگر پرداخت خواهد شد ...r.
بنابراین هزینههای ساختمان به دو نوع هزینههای مستمر و حق بیمه تقسیم خواهند شد.
هزینههای مستمر اغلب براساس متراژ واحدهای آپارتمان تقسیم میشود.
روش تقسیم در این نوع هزینهها به این شکل است که ابتدا متراژ کل واحدها به دست میآید. سپس هزینهی کل به متراژ تقسیم و هر واحدی بر اساس متراژ سهم خود را پرداخت خواهد نمود. (برای تقسیم حق بیمه نیز از این روش استفاده می شود.)
ب هزینههای ثابت
هزینههایی هستند که به متراژ ساختمان ارتباطی ندارند. از آن جمله می توان به سرایدار، نگهبان، متصدی آسانسور، هزینه های نگهداری تاسیسات، باغبان و قسمتهای مشترک اشاره کرد.
نوع دیگر این نوع هزینهها اندوخته قانونی است که در برابر هزینههای اتفاقی ساختمان را بیمه می کند. تصمیم در مورد میزان این نوع اندوخته به عهدهی مجمع عمومی میباشد.
این نوع هزینهها به صورت مساوی بین واحدها تقسیم میشوند.ج هزینههای اختصاصی: هزینه های که مخصوص هر واحد می باشد.