فرمول شارژ ساختمان

فرمول شارژ ساختمان

فرمول محاسبه شارژ ساختمان یا آپارتمان طبق تصویب ساکنین در هیات مدیره مشخص می گردد که برای تمام اهالی ساختمان لازم اجرا می باشد. در ماده 4 قانون تملک آپارتمان ها مصوب اسفند 1343 در سطر آخر می گوید: پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینکه مورد استفاده قرار گیرد و یا نگیرد الزامی است.در سامانه کمک پلاس روشهای مختلفی ارائه شده است که بشرح ذیل می باشد شارژ واحدی ثابت (در این روش مبلغ شارژ برای تمامی واحد ها با هر میزان متراژ و نفرات فقط یک رقم ثابت محاسبه میگردد) شارژ متری (در این روش مبلغ شارژ برای تمامی واحد ها براساس ضریب متراژ محاسبه میگردد) شارژ نفری ( در این روش مبلغ شارژ برای تمامی واحد ها براساس ضریب تعداد نفرات خانواده محاسبه میگردد ) شارژ نفر متراژی (در این روش مبلغ شارژ برای تمامی واحد ها براساس ترکیبی از ضریب متراژ و ضریبی از نسبت تعداد نفرات به متراژ محاسبه میگردد) شارژ ثابت واحد +شارژ متراژی (در این روش مبلغ شارژ برای تمامی واحد ها براساس ضریب متراژ بعلاوه یک مبلغ ثابت محاسبه میگردد) شارژثابت واحد + شارژی نفری (در این روش مبلغ شارژ برای تمامی واحد ها براساس ضریب تعداد نفرات خانواده بعلاوه یک مبلغ ثابت محاسبه میگردد) شارژ ثابت واحد + شارژ نفر متراژی (در این روش مبلغ شارژ برای تمامی واحد ها براساس ضریبی از تعداد نفرات خانواده نسبت به متراژ بعلاوه یک مبلغ ثابت محاسبه میگردد) شارژ نفری + شارژ متراژی (در این روش مبلغ شارژ برای تمامی واحد ها براساس ضریب تعداد نفرات خانواده بعلاوه ضریب متراژ هر واحد محاسبه میگردد) شارژ ثابت واحد +شارژ نفری +شارژ متراژی (در این روش مبلغ شارژ برای تمامی واحد ها براساس ضریب تعداد نفرات خانواده بعلاوه ضریب متراژ هر واحد بعلاوه یک عدد ثابت محاسبه میگردد) شارژ بر اساس هزینه (در این روش مبلغ شارژ بر اساس جمع کل هزینه های هر ماه انجام شده محاسبه و بین واحد ها به نسبت متراژ تقسیم میگردد) شارژ توافقی (در این روش مبلغ شارژ طبق توافق انجام شده بین ساکنین متغیر میباشد که میتواند برای هر واحد یک عدد ثابتی متفاوت محاسبه گردد)


  • انتینیو
    1398/03/22 19:12:59

    کاش با یک مثال روشنتر و واضح تر توضیح داده میشد

نظر شما درباره این مقاله چیست

ارسال متن