نمونه فرم اظهار نامه جهت عدم پرداخت شارژ

نمونه فرم اظهار نامه جهت عدم پرداخت شارژ

در صورت عدم پرداخت شارژ توسط هریک از مالکین و مستاجرین، مدیریت مجتمع میتواند به منظور پیگیری مطالبات مجتمع نسبت به صدور اظهارنامه از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام نماید. در ذیل نمونه ای از این نوع اظهارنامه جهت استفاده مدیران محترم آمده است :جناب آقای ..../خانم....

با سلام همانطور که مستحضرید حضرت عالی به عنوان یکی از ساکنین آپارتمان مبلغ hellip ریال بابت هزینه hellip از تاریخ hellip تا تاریخ hellip و مبلغ hellip ریال بابت هزینه hellip از تاریخ hellip تا تاریخ hellip به صندوق ساختمان بدهکار می باشید که از پرداخت آن خودداری می نمایید. لذا در اجرای ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان ها به شما اخطار می شود که ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام فرمایید. بدیهی است پس از انقضاء این مهلت و عدم پرداخت هزینه های مذکور از سوی شما خدمات مشترک شما طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن قطع خواهد شد. همچنین طبق مقررات مربوطه از طریق مراجع قضایی نیز اقدام لازم انجام خواهد شد.


نظر شما درباره این مقاله چیست

ارسال متن