هزینه نگهداری مشاعات آپارتمان به عهده کیست؟

هزینه نگهداری مشاعات آپارتمان به عهده کیست؟

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در ساختمان محل سکونت با مالکانی رو به رو شوید که در پرداخت مبالغی که به عنوان شارژ یا هزینههای تعیین شده برای نگهداری ساختمان، کوتاهی میکنند؛ اما قانون برای این موضوع راهکارهایی پیشبینی کرده است.
در ماده ۲ قانون تملک آپارتمانها گفته شده است که قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق میگیرد؛ به طور کلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت، ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده است، از قسمتهای مشترک محسوب میشود؛ مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.
و هزینه قسمتهای اختصاصی به طور کامل به عهده مالک است.
البته در قانون برای مشاعاتی که همه اهالی ساختمان از آن استفاده میکنند نیز پیشبینی کرده است که هزینه نگهداری آن به مساوی یا بر اساس متراژ محل سکونت تعیین میشود که تعیین آن به عهده مجمع عمومی مالکان ساختمان است.
در ماده ۵ این قانون ذکر شده است، در صورتی که تعداد مالکین از سه نفر تجاوز کند، مجمع عمومی مالکین تشکیل میشود.
در ماده ۶ ذکر شده است که زمان تشکیل مجمع عمومی مالکین اعم از عادی یا فوقالعاده، در مواردی که توافقنامهای بین مالکین تنظیم نشده است به موجب اکثریت مطلق آرای مالکینی خواهد بود که بیش از نصف مساحت تمام قسمتهای اختصاصی را مالک باشند و در صورت عدم حصول اکثریت مزبور، زمان تشکیل مجمع عمومی با تصمیم حداقل سه نفر از مالکین تعیین خواهد شد.


نظر شما درباره این مقاله چیست

ارسال متن