چه بیمه‌هایی مرتبط با ساختمان وجود دارد؟

چه بیمه‌هایی مرتبط با ساختمان وجود دارد؟

بر اساس قانون مسئولیت مدنی ایران، تمام افراد جامعه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال زیان و صدمات وارده به دیگران مسئول هستند و نسبت بهجبران آن باید اقدام کنند. با توجه به گستردگی مسئولیت مدنی افراد در آپارتمانها، بیمهنامههای متنوعی در این زمینه ارائه شده است.چه چیزهایی باعث احساس نیاز به صنعت بیمه شده و آیا مسئولیت برابر قانون به عهده مدیر ساختمان گذاشته است؟نیاز به آرامش، پیشگیری از بروز حوادث و تلاش برای تخفیف خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه، موجب رشد صنعت بیمه در جامعه شده است. طبق قانون تملک آپارتمانها، مدیر (هیأتمدیره) مکلف است تمام ساختمان را بهعنوان یک واحد در مقابل آتشسوزی بیمه کند.


نظر شما درباره این مقاله چیست

ارسال متن