چه زمانی مدیر ساختمان باید خسارت کل ساختمان را بدهد؟

چه زمانی مدیر ساختمان باید خسارت کل ساختمان را بدهد؟

مدیر یا مدیران جهت حفظ و نگاهداری ساختمان و تاسیسات و تجهیزات مربوطه، معمول می دارند سهم هر یک از مالکان به تناسب سطح زیر بنای اختصاصی آنها وسیله مدیر با مدیران تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد، درصورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی، مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارات وارده می باشند.

http://www.afkarnews.ir


نظر شما درباره این مقاله چیست

ارسال متن