قسمتهای مشترک یا مشاع، قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان نبوده بلکه متعلق به همه مالکان است و بهطور مستقیم و یا غیرمستقیم مورد استفاده تمام شرکا است. از قبیل زمین، تأسیسات، اسکلت، راهرو، پله و پاگرد و در و پنجرههای خارج از قسمتهای اختصاصی، بام، نمای خارجی ساختمان و محوطه ساختمان را قسمتهای مشترک ساختمان مینامند. در قسمتهای مشترک استفاده انحصاری یک یا چند مالک ممنوع است.