چه قسمت‌هایی از ساختمان، مشترک (مشاع) محسوب می‌شود؟

چه قسمت‌هایی از ساختمان، مشترک (مشاع) محسوب می‌شود؟

قسمتهای مشترک یا مشاع، قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان نبوده بلکه متعلق به همه مالکان است و بهطور مستقیم و یا غیرمستقیم مورد استفاده تمام شرکا است. از قبیل زمین، تأسیسات، اسکلت، راهرو، پله و پاگرد و در و پنجرههای خارج از قسمتهای اختصاصی، بام، نمای خارجی ساختمان و محوطه ساختمان را قسمتهای مشترک ساختمان مینامند. در قسمتهای مشترک استفاده انحصاری یک یا چند مالک ممنوع است.


نظر شما درباره این مقاله چیست

ارسال متن