چگونه می‌توان مدیر را ملزم به بیمه ساختمان کرد؟

چگونه می‌توان مدیر را ملزم به بیمه ساختمان کرد؟

قانون برای مدیر، تکلیف بیمه کردن ساختمان را در نظر گرفته و در ازای عدم انجام وظیفه برای او ضمانت اجرا در نظر گرفته که در دو قالب مسئولیت lحرفهایr و مسئولیت lمدنیr بررسی میشود. اگر همه مالکان بخواهند، ساختمان بیمه شود اما مدیر مخالفت کند، در این حالت میتوانند نسبت به برکناری و تعویض مدیر اقدام کنند و از مدیر جدید بخواهند به این وظیفه عمل کند.
قانون برای مدیری که به این وظیفه عمل نکند، مسئولیت در نظر گرفته و او را مسئول جبران خسارات وارده به مالکان یا ساکنان میداند؛ این مسئولیت اگرچه از نوع کیفری نیست یعنی مجازات ندارد ولی این حق را برای مالکان ایجاد میکند که علیه او به lدادگستریr مراجعه و خسارتهایی که در اثر آتشسوزی به مال یا جان آنها وارد شده است را مطالبه کند. البته اگر خسارات وارده تا پنج میلیون تومان باشد، مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به مطالبه خسارت، lشورای حل اختلافr خواهد بود. به هر حال ساکنان مجموعه آپارتمانی میتوانند از مدیری که در بیمه کردن ساختمان کوتاهی و آن ساختمان را بیمه نکرده است، خسارت دریافت کنند


نظر شما درباره این مقاله چیست

ارسال متن