چگونگی مطالبه شارژ ساختمان از کسانی که آن را نمی‌پردازند

چگونگی مطالبه شارژ ساختمان از کسانی که آن را نمی‌پردازند

با عنایت به ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمانها و تبصره یک الحاقی به این ماده، در صورت امتناع مالک یا ساکنین از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک، از طریق مدیر ساختمان یا هیئت مدیره ساختمان به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن، هزینهها مطالبه میشود.
هرگاه مالک یا ساکنینظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه ، سهم بدهی خود را نپردازد، مدیر ساختمان یا هیات مدیره ساختمان میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات، از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره خودداری کنند و در صورتی که مالک یا ساکنینهمچنان اقدام به تسویه حساب نکنند، اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر ساختمان یا هیات مدیره ساختمان برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده، اجراییه صادر خواهد کرد.
از طرف دیگر چنانچه عدم ارائه خدمات مشترک موثر نباشد، مستندا به تبصره یک ماده ۱۰ مکرر قانون مزبور، مدیر یا مدیران مجموعه میتوانند دادخواست خود را با عنوان مطالبه شارژ معوقه به مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) تقدیم کنند.


نظر شما درباره این مقاله چیست

ارسال متن