قانون مدنی

قانون مدنی

مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی
مقدمه در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم (ماده ۱ تا ۱۰ قانون مدنی)

ماده ۱- تصویب و امضای قانون و دستور ابلاغ آن
مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
تبصره- در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

ماده ۲- زمان لازمالاجرا شدن قوانین
قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آنکه درخود قانون ، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

ماده ۳- محل انتشار قوانین
انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.

ماده ۴- عطف به ماسبق نشدن قانون، فوری بودن اثر قانون
اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

ماده ۵- صلاحیت سرزمینی
کلیه سکنه ایران اعم از اتباع خارجه و داخله مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

ماده ۶- صلاحیت شخصی در خصوص اتباع ایران
قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و، ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.

ماده ۷- صلاحیت شخصی در خصوص اتباع خارجه
اتباع خارج مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده ۸- حکومت قانون ایران بر اموال غیرمنقول واقع در ایران
اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

ماده ۹- اعتبار عهدنامهها
مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

ماده ۱۰- اعتبار قراردادهای خصوصی
قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.


نظر شما درباره این مقاله چیست

ارسال متن