تعرفه سامانه

تعرفه های اشتراک سامانه کمک پلاس

نام برنامهنام اشتراکشرحمدت اعتبار(ماه)مبلغ پایه(ریال)هزینه هر واحد(ریال)
ساختمان پلاسKPCH01اشتراک یک ماهه به ازای هر واحد1010000
ساختمان پلاسKPCH02اشتراک دو ماهه به ازای هر واحد2018000
ساختمان پلاسKPCH03اشتراک سه ماهه به ازای هر واحد3027000
ساختمان پلاسKPCH06اشتراک شش ماهه به ازای هر واحد6052500
ساختمان پلاسKPCH00اشتراک رایگان یک ماهه 1200
ساختمان پلاسKPCH12اشتراک یکساله 120112000
ساختمان پلاسKPCH20اشتراک یکساله مدیر ساختمان+به ازای هر گردش 10000 ریال از ساکنین کسر میگردد1212000010000
مالک پلاسKPOW00اشتراک رایگان یک ماهه به ازای هر واحد100
مالک پلاسKPOW01اشتراک یک ماهه به ازای هر واحد1020000
مالک پلاسKPOW02اشتراک دو ماهه به ازای هر واحد2036000
مالک پلاسKPOW03اشتراک سه ماهه به ازای هر واحد3054000
مالک پلاسKPOW06اشتراک شش ماهه به ازای هر واحد60105000
مالک پلاسKPOW12اشتراک یکساله 120204000
مالک پلاسKPOW20اشتراک یکساله مالکین +به ازای هر گردش 10000 ریال از مستاجران کسر میگردد1224000010000