محصولات

ساختمان پلاس

نرم افزار مدیریت شارژ ساختمان

خدمات اینترنتی امور ساختمان همچون محاسبه شارژ ،حسابداری ساختمان، مدیریت جلسات ، نظرسنجی ، برنامه ریزی و بودجه ساختمان را ارائه میدهد


مهمترین امکانات

 پنل ساختمان

سامانه دارای پنلی میباشد که مدیریت براحتی با یک نگاه می تواند کلیه وضعیت مالی ساختمان را ببیند.

 روش های محاسبه شارژ

هزینه شارژ و هزینه های عمرانی با توجه به 10 روش مختلف قابل محاسبه می باشد.

 بودجه و گزارشات

مدیریت ساختمان با پیش بینی هزینه ها و درآمد های ساختمان براحتی میتواند آنالیز شارژ ساختمان را محاسبه نماید.

 جلسات

تنظیم جلسات ، صورتجلسات

 برنامه ریزی

تنظیم برنامه ریزی بازدید

 نظر سنجی

تنظیم فرم نظر سنجی

 مشاعات

تنظیم جدول زمانبندی مشاعات

مالک پلاس

نرم افزار مدیریت امور مالکان

خدمات اینترنتی امور مالکین همچون قراردادها مستاجران،حسابداری ، مدیریت هزینه ها ، نظرسنجی ، برنامه ریزی و بودجه را ارائه میدهد


مهمترین امکانات

 پنل واحدها

سامانه دارای پنلی می باشد که مالکین براحتی با یک نگاه می تواند وضعیت کلیه مالی مستاجران را ببیند.

 تنظیم قرارداد

تنظیم قرارداد های مختلف جهت دریافت مبلغ اجاره.

 گزارشات

مالکین با پیش بینی هزینه ها و درآمد های واحدها براحتی میتواند کاردکس درآمدی خود را تهیه نماید.

 ثبت هزینه ها

ثبت هزینه های مختلف

 واحد ها

ثبت نامحدود واحد،مغازه و ..

 دریافت آسان

دریافت آسان اجاره