محصولات


ساختمان پلاس بدنبال آن است تا با ارائه خدمات نوین ، مدیریت و نظارت بر تمام امور ساختمان را بهینه نماید

مهمترین امکانات

 پنل ساختمان

سامانه دارای پنلی میباشد که مدیریت براحتی با یک نگاه می تواند وضعیت کلیه مالی ساختمان را ببیند.

 روش های محاسبه شارژ

هزینه شارژ و هزینه های عمرانی با توجه به 9 روش ها مختلف قابل محاسبه می باشد.

 بودجه و گزارشات

مدیریت ساختمان با پیش بینی هزینه ها و درآمد های ساختمان براحتی میتواند آنالیز شاژ ساختمان را محاسبه نماید.

 جلسات

تنظیم جلسات ، صورتجلسات

 برنامه ریزی

تنظیم برنامه ریزی بازدید

 نظر سنجی

تنظیم فرم نظر سنجی

 مشاعات

تنظیم جدول زمانبندی مشاعات


مالک پلاس بدنبال آن است تا با ارائه خدمات نوین ، مدیریت اجاره ساختمانهای مالکین در تمام نقاط کشور را بهینه نماید

مهمترین امکانات

 پنل واحدها

سامانه دارای پنلی میباشد که مالکین براحتی با یک نگاه می تواند وضعیت کلیه مالی مستاجران را ببیند.

 تنظیم قرارداد

تنظیم قرارداد های مختلف جهت دریافت مبلغ اجاره.

 گزارشات

مالکین با پیش بینی هزینه ها و درآمد های واحدها براحتی میتواند کاردکس درآمدی خود را تهیه نماید.

 ثبت هزینه ها

ثبت هزینه های مختلف

 واحد ها

ثبت نامحدود واحد،مغازه و ..

 دریافت آسان

دریافت آسان اجاره


رایگان به کمک پلاس بپیوندید ثبت نام