نمونه فرم اظهار نامه جهت عدم پرداخت شارژ
٢١دى١٣٩٦

عدم پرداخت شارژ توسط ساکنین که مدیریت ساختمان میتواند به منظور پیگیری مطالبات نسبت به بیشتر

٢٥٥٦ بازدید 
نمونه فرم اظهار نامه جهت عدم پرداخت شارژ
هزینه قسمت‌های مشاع در آپارتمان چگونه محاسبه می شوند؟
١٢شهريور١٣٩٦

مبنای محاسبه بستگی به توافق شرکای ساختمان دارد،که سهم ساکنین از هزینه‌های مشترک آن قس بیشتر

٢٨٨٢ بازدید 
هزینه قسمت‌های مشاع در آپارتمان چگونه محاسبه می شوند؟
چگونگی مطالبه شارژ ساختمان از کسانی که آن را نمی‌پردازند
١٢شهريور١٣٩٦

درصورت امتناع از پرداخت هزینه ها،مدیر ساختمان با توجه به ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپار بیشتر

٦١٣ بازدید 
چگونگی مطالبه شارژ ساختمان از کسانی که آن را نمی‌پردازند
هزینه نگهداری مشاعات آپارتمان به عهده کیست؟
١٢شهريور١٣٩٦

قانون برای مشاعاتی که همه اهالی ساختمان از آن استفاده می‌کنند،هزینه نگهداری آن به مس بیشتر

٥١٥ بازدید 
هزینه نگهداری مشاعات آپارتمان به عهده کیست؟
اختیارات مدیر ساختمان و وظایف قانونی
١٢شهريور١٣٩٦

اختیارات مدیر ساختمان در قانون تملک آپارتمانها و‌ آئین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۴۳ و اصل بیشتر

١٢٥٩ بازدید 
اختیارات مدیر ساختمان و وظایف قانونی
چه زمانی مدیر ساختمان باید خسارت کل ساختمان را بدهد؟
١٢شهريور١٣٩٦

در صورت عدم اقدام مدیر ساختمان به گرفتن بیمه های آتش سوزی و زلزله و ... و بروز آتش سو بیشتر

٥٩٤ بازدید 
چه زمانی مدیر ساختمان باید خسارت کل ساختمان را بدهد؟