پرداخت شارژ ساختمان مسکونی یا اداری
٢٥دى١٣٩٦

پرداخت شارژ ساختمان میان موجر و مستأجر کاملاً توافقی است یعنی در هنگام عقد قرارداد ا بیشتر

٤٨٠ بازدید 
پرداخت شارژ ساختمان مسکونی یا اداری